ការបញ្ជាទិញដោយឥតគិតថ្លៃ SHIP ORDER + ១០០ € | CODE: FREESHIP


ការដឹកជញ្ជូន

ការបញ្ជាទិញបានដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមុនម៉ោង 10.00h ។ នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃដដែល។ 

 

ការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់គោលដៅនៅក្រៅប្រទេសអេស្បាញ (អន្តរជាតិ)

ដើម្បីមើលជម្រើសដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបានបន្ថែមទៅទំនិញតាមគេហទំព័រដែលអ្នកចង់ទិញសូមចុចពិនិត្យហើយជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នកពីបញ្ជី។

 

ដឹកជញ្ជូនដល់ឧបទ្វីប

·ការដឹកជញ្ជូន ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ដោយលិខិតប្រៃសណីយ៍ធម្មតាដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រង។ តម្លៃ៖ ចាប់ពី ០.៧០ € 
·ការដឹកជញ្ជូន ២៤ ម៉ោងជាបន្ទាន់ ដោយប្រៃសណីយ៍អ៊ិចប្រេស ២៤ ប៉ាក។ តម្លៃ៖ ៤.៦០ €

 

ដឹកជញ្ជូនដល់ Islas Baleares, កោះ Canary, Ceuta និង Melilla

·ការដឹកជញ្ជូន ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ដោយលិខិតប្រៃសណីយ៍ធម្មតាដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រង។ តម្លៃ៖ ចាប់ពី ០.៧០ € 
·ការដឹកជញ្ជូន ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ដោយលិខិតចុះបញ្ជីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍។ តម្លៃ៖ ៤.៦០ €